Miljö

EcoPar används idag på ett stort antal olika verksamhetsområden. EcoPar kan inte bara ersätta diesel utan EcoPar kan användas där diesel över huvud taget inte kan eller bör användas. Så är det t ex vid inomhuskörning, alltså i slutna rum, vid tunnelbyggen, ledningsdragningar. Anledningen till detta är att de giftiga ämnen, som finns i dieselavgaserna, till 90% är borta ur avgaserna från EcoPar.

Dessutom är själva varan EcoPar ogiftig för vattenlevande organismer och nedbrytbar i naturen. Detta gör att EcoPar är mycket lämplig att använda i vattenskyddade områden, i vattentäktsområden i och i andra liknande miljöer där utsläpp av andra drivmedel skulle vara förödande.

Ytterligare en unik egenskap hos EcoPar är den extremt långa lagringstiden. Därför lämpar sig EcoPar mycket bra för reservkraftändamål.

Det kanske allra bästa med att använda EcoPar är, att förutom alla unika egenskaper som nämnts, uppfyller EcoPar den europeiska standarden EN590. Detta innebär att motorgarantier från alla motortillverkare gäller, då man använder EcoPar.

Kör man i stället på EcoPar Bio, tar EcoPar AB över ansvaret och lämnar fulla garantier.