EcoPar A

An ultra-clean fuel for diesel engines

Cleaner exhaust emissions with EcoPar A and EcoPar A+

EcoPar A is particularly useful if you want to improve your work environment by minimising toxic exhaust emissions. This includes, for example, construction and demolition work; work in parks and streets; road, bridge and tunnel building; warehousing; and work with sprinkler units and emergency generators. EcoPar A + is a product subject to reduction, a mixture of 92% EcoPar A and 8% EcoParBio

EcoPar A is an ultra-clean fuel for diesel engines, developed and patented by EcoPar AB. Compared with diesel oil, emissions of many carcinogenic substances are reduced by more than 90%. Furthermore, levels of nitrogen dioxide (NO2) in the surrounding environment can be reduced by up to 60%.

The amount of soot in exhaust emissions is reduced even before they reach the particulate filter, while the overall toxicity of these emissions is reduced by more than 90%. Net carbon dioxide (CO2) emissions are reduced by up to 50% calculated throughout their lifecycle in accordance with ISO14040-14044. Since EcoPar A is storage stable up to at least 10 years, the quality of the fuel remains stable year after year.

Common health problems caused by diesel exhaust emissions include headaches, nausea, and irritation of the eyes, nose and throat. Users who have previously experienced health problems from diesel exhaust emissions find that these problems are considerably reduced or disappear completely when using EcoPar A.

EcoPar A can be used for all applications when it is impossible to avoid working or spending time in areas with exhaust emissions; for example, construction and demolition work; work in parks and streets; road, bridge and tunnel building; warehousing; and work with sprinkler units and emergency generators.

EcoPar A is not classified as dangerous goods in accordance with the international ADR/RID provisions due to its low risks to the environment and health (except in Sweden).

As EcoPar A is non-toxic, it is harmless to aquatic organisms, including fish, roe, tadpoles, mussels, crustaceans, and algae. EcoPar A is particularly useful if you are working close to water protection areas, nature reserves, biotopes worthy of protection, and other sensitive natural environments.

EcoPar A comply with the European standard for diesel oil EN 590 and the US standard for diesel oil ASTM D975, so it can be used for all kinds of engines, burners and vehicles, where diesel oil is currently used; for example, buses and lorries, heaters, boat engines, forestry machines, excavators, compactors, tractors, lawn mowers, and reserve generators.

With EcoPar A, engine performance is slightly higher than diesel oil for most engine loads and speeds. Typically, EcoPar A reduces fuel consumption by 5% to 10%.

Every day, EcoPar A is used in thousands of applications. EcoPar A has better viscosity and lubricating properties than diesel oil in all operating conditions. Moreover, EcoPar A can withstand temperatures as low as -34°C.

EcoPar A

Ett ultrarent drivmedel för dieselmotorer

Renare avgaser med EcoPar A och EcoPar A+

EcoPar A är mycket lämpligt att använda när man vill förbättra arbetsmiljön genom att minimera giftiga avgaser. Det kan till exempel gälla vid byggnads- och rivningsarbete, park- och gatuarbete, bygge av vägar, broar och tunnlar, lagerarbete samt vid arbete med sprinkleranläggningar och reservkraft. EcoPar A + är reduktionspliktig produkt, blandning av 92 % EcoPar A och 8 % EcoParBio

EcoPar A är ett ultrarent drivmedel för dieselmotorer, utvecklat och patenterat av EcoPar AB. Jämfört med dieselolja går utsläppen av flera cancerogena ämnen ner med över 90 %. Halterna av kvävedioxid (NO2) i omgivningen kan gå ner med upp till 60 %.

Mängden sot i avgaserna redan före partikelfilter minskar, och totala giftigheten på avgaserna minskar med över 90 %. Nettoutsläppen av koldioxid går ner med upp till 50 %. EcoPar A är lagringsstabilt i minst 10 år, vilket gör att bränslet håller samma höga kvalitet år efter år.

Användare som tidigare fått hälsobesvär av dieselavgaser upplever att dessa hälsobesvär minskar kraftigt eller försvinner helt med EcoPar A. Vanliga hälsobesvär från dieselavgaser är huvudvärk, illamående och irritation av ögon, näsa och hals.

EcoPar A är lämpligt i alla tillämpningar där arbete eller vistelse i avgaser inte kan undvikas, till exempel byggnads- och rivningsarbete, park- och gatuarbete, vid bygge av vägar, broar och tunnlar, i lager, reservkraft och sprinkleranläggningar, etc.

EcoPar A är inte klassat som farligt gods enligt de internationella ADR/RID-bestämmelserna, på grund av de låga riskerna för miljö och hälsa (utom i Sverige).

EcoPar A är ogiftigt och därmed oskadligt för vattenlevande organismer. EcoPar A är särskilt lämpligt vid arbete i närheten av vattenskyddsområden och naturreservat.

EcoPar A uppfyller den europeiska standarden för dieselolja EN 590 och den amerikanska standarden för dieselolja ASTM D975, och kan därför användas i alla typer av motorer, brännare och fordon, där dieselolja används idag, till exempel bussar och lastbilar, värmare, båtmotorer, skogs- och grävmaskiner, kompakterare, traktorer, gräsklippare och reservkraft.

Motoreffekten blir något högre med EcoPar A än med dieselolja vid de flesta motorlaster och varvtal. Bränsleförbrukningen minskar i allmänhet med 5 till 10 % med EcoPar A.

EcoPar A används dagligen i tusentals applikationer. EcoPar A har bättre viskositet och smörjegenskaper än vad svensk MK1 dieselolja har vid alla driftsförhållanden. EcoPar A klarar kyla till minst -34 °C.