EcoPar Marin

EcoPar Marin – ogiftigt, luktfritt och biologiskt nedbrytbart

Med EcoPar Marin slipper du bakterietillväxt i tanken

EcoPar Marin är ett miljöbränsle för marina dieselmotorer. Det är ogiftigt och skadar därför inte vattenlevande organismer som t.ex. fisk, rom, yngel, musslor, kräftdjur och alger. Lagringsstabilt i minst 10 år. EcoPar Marin har bättre förbränning än diesel, vilket innebär minimalt med sot eller inget sot alls på akterspegeln.

Kundcitat:

”Helt utan rök eller sotpartiklar i avgaserna”

”Startar direkt efter vinterförvaringen och helt utan rök eller sotpartiklar i avgaserna”

EcoPar är ett ultrarent drivmedel för dieselmotorer, utvecklat och patenterat av EcoPar AB. Jämfört med dieselolja går utsläppen av många cancerogena ämnen ner med över 90 %. Halterna av kvävedioxid (NO2) i omgivningen går ner med upp till 60 %.

EcoPar Marin är extremt lämpligt att använda i marina miljöer. Vid spill kommer EcoPar Marin inte att förgifta vatten och eftersom den även är luktfri känner man inte lukten av eventuellt spill i båten.

EcoPar Marin är mycket renare än dieselolja, vilket gör att det blir minimalt med sot i akterspegeln.

För den användare som har tillåtelse att använda grönfärgad marin dieselolja, som även kallas för MGO (marin gas oil), så har EcoPar Marin mycket bättre förbränning, vilket gör att det blir extremt mycket mindre sot och partiklar i avgaserna än med MGO.

EcoPar Marin binder ingen fukt. Därför minimeras risken för tillväxt i tankarna, då man använder EcoPar Marin.

EcoPar Marin är ogiftig. Detta innebär en speciell fördel då EcoPar Marin, vid eventuellt läckage eller spill, inte förgiftar vattenlevande organismer såsom fisk, rom, yngel, musslor, kräftdjur, alger mm. EcoPar Marin är dessutom biologiskt nedbrytbar i naturen. Mängden sot minskar och totala giftigheten på avgaserna minskar kraftigt.

EcoPar Marin innehåller inget svavel till skillnad från marin dieselolja (MGO), som får innehålla upp till 1000 ppm när den används av fartyg som kör på

hav i norra Europa, t.ex. i Sveriges närhet.

Nettoutsläppen av koldioxid går ner med upp till 50 % inräknat hela livscykeln enligt standarderna ISO 14040 till 14044 i ett livscykelperspektiv.

Användare som tidigare fått hälsobesvär av dieselavgaser upplever att dessa besvär minskar kraftigt eller försvinner helt med EcoPar Marin. Vanliga hälsobesvär från dieselavgaser är huvudvärk, illamående och irritation i ögon, näsa och hals.

EcoPar Marin är inte klassat som farligt gods enligt de internationella IMDG-bestämmelserna på grund av de låga riskerna för miljö och hälsa.

EcoPar Marin uppfyller den europeiska standarden för dieselolja EN 590, den amerikanska standarden för dieselolja ASTM D 975 och klarar den tekniska standarden för marina dieseldrivmedel 150 DMA och ISO 8217 och kan därför användas i alla typer av dieselmotorer.

Motoreffekten blir något bättre med EcoPar Marin än med dieselolja. Bränsleförbrukningen minskar normalt sett med 5 till 10 % med EcoPar Marin.

EcoPar Marin har funnits på marknaden sedan 2003 och används dagligen i tusentals motorer. EcoPar Marin klarar -42 °C . EcoPar Marin har bättre viskositet och smörjegenskaper än svensk MK1 dieselolja vid alla driftsförhållanden.