EcoPar A

Ett ultrarent drivmedel för dieselmotorer

Renare avgaser med EcoPar A och EcoPar A+

EcoPar A är mycket lämpligt att använda när man vill förbättra arbetsmiljön genom att minimera giftiga avgaser. Det kan till exempel gälla vid byggnads- och rivningsarbete, park- och gatuarbete, bygge av vägar, broar och tunnlar, lagerarbete samt vid arbete med sprinkleranläggningar och reservkraft. EcoPar A + är reduktionspliktig produkt, blandning av 92 % EcoPar A och 8 % EcoParBio

EcoPar A är ett ultrarent drivmedel för dieselmotorer, utvecklat och patenterat av EcoPar AB. Jämfört med dieselolja går utsläppen av flera cancerogena ämnen ner med över 90 %. Halterna av kvävedioxid (NO2) i omgivningen kan gå ner med upp till 60 %.

Mängden sot i avgaserna redan före partikelfilter minskar, och totala giftigheten på avgaserna minskar med över 90 %. Nettoutsläppen av koldioxid går ner med upp till 50 %. EcoPar A är lagringsstabilt i minst 10 år, vilket gör att bränslet håller samma höga kvalitet år efter år.

Användare som tidigare fått hälsobesvär av dieselavgaser upplever att dessa hälsobesvär minskar kraftigt eller försvinner helt med EcoPar A. Vanliga hälsobesvär från dieselavgaser är huvudvärk, illamående och irritation av ögon, näsa och hals.

EcoPar A är lämpligt i alla tillämpningar där arbete eller vistelse i avgaser inte kan undvikas, till exempel byggnads- och rivningsarbete, park- och gatuarbete, vid bygge av vägar, broar och tunnlar, i lager, reservkraft och sprinkleranläggningar, etc.

EcoPar A är inte klassat som farligt gods enligt de internationella ADR/RID-bestämmelserna, på grund av de låga riskerna för miljö och hälsa (utom i Sverige).

EcoPar A är ogiftigt och därmed oskadligt för vattenlevande organismer. EcoPar A är särskilt lämpligt vid arbete i närheten av vattenskyddsområden och naturreservat.

EcoPar A uppfyller den europeiska standarden för dieselolja EN 590 och den amerikanska standarden för dieselolja ASTM D975, och kan därför användas i alla typer av motorer, brännare och fordon, där dieselolja används idag, till exempel bussar och lastbilar, värmare, båtmotorer, skogs- och grävmaskiner, kompakterare, traktorer, gräsklippare och reservkraft.

Motoreffekten blir något högre med EcoPar A än med dieselolja vid de flesta motorlaster och varvtal. Bränsleförbrukningen minskar i allmänhet med 5 till 10 % med EcoPar A.

EcoPar A används dagligen i tusentals applikationer. EcoPar A har bättre viskositet och smörjegenskaper än vad svensk MK1 dieselolja har vid alla driftsförhållanden. EcoPar A klarar kyla till minst -34 °C.